• +40 21 316 79 32

Informatii

Programele de studii universitare de licenta "Ecologie si protectia mediului", invatamant cu frecventa si invatamant cu frecventa redusa, functioneaza in conformitate cu H.G. nr. 650/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de învatamânt superior pentru anul universitar 2023-2024

HOTARARE PRIVIND PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA ACREDITATE -
HG 650/2023

HOTARARE PRIVIND TITLUL CONFERIT – HG 642/2020

ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI

Prezentarea programului de studii universitare de licenta

  1. Misiunea programului de studii

         Programul de studii universitare de licenta are misiunea de a desfasura activitati didactice cu scopul de a forma specialisti pentru invatamant, cercetare stiintifica, activitati social-economice. Sustine promovarea si dezvoltarea competentelor pentru practicarea profesiilor din domeniul bine cunoscut al Stiintei mediuluisi sustine abordarea interdisciplinara a cercetarii problemelor de mediu din perspectiva stiintelor aplicate. Aceste deziderate se realizeaza prin utilizarea eficienta si la standarde de calitate, etica si deontologie a tuturor resurselor (umane, financiare, infrastructura), prin promovarea valorilor moderne ale invatamantului centrat pe student.
         Cercetarea stiintifica desfasurata in cadrul Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului are misiunea de a sustine, dezvolta si promova inovarea in domeniul cercetarii, dezvoltarii si transferului de cunostinte, precum si dezvoltarea resurselor umane implicate in cercetare.
         Totodata, programul de studii se incadreaza in contextual mai larg al misiunii Universitatii Ecologice din Bucuresti, respectiv, de a participa la formarea culturii si constiintei ecologice a absolventilor. In acest sens, Facultatea de Ecologie si Protectia Mediului se individualizeaza in raport cu alte structuri universitare de profil, prin urmatoarele particularitati:
          • Planul de invatamant asigura un program educational care dezvolta un mediu optim de invatare si dobandire de cunostinte cu privire la ecosistemele acvatice si terestre, la rolul acestora la nivelul biosferei, astfel incat orice activitate economica sa includa managementul acestora, pentru asigurarea dezvoltarii durabile, fara afectarea generatiilor viitoare.
          • Planurile de cercetare stiintifica includ oferta de cunostinte de specialitate ce vizeaza atat tipologia si gestiunea resurselor, instrumentele si metodele specifice de evaluare a impactului asupra ecosistemelor sau asupra sanatatii publice dar si actiunile de protectie si conservare a mediului in contextul introducerii in circuitul economic, toate aceste cunostinte asigurand dobandirea de abilitati cognitive specifice, dezvoltarea capacitatii de cercetare stiintifica si obtinerea de competente complementare cu domeniul Stiintei mediului.

  2. Obiectivele programului de studii

  In concordanta cu misiunea programului de studii universitare de licenta Ecologie si Protectia Mediului, putem contura urmatoarele obiective fundamentale ale programului de studii:
         • Formarea de specialisti ce vor activa in invatamantul preuniversitar si universitar, in cercetarea stiintifica si in alte domenii, sociale, ale culturii, productiei, etc.
         • Dezvoltarea si consolidarea unei autentice culturi a calitatii in randul cadrelor didactice si al studentilor, in vederea asigurarii unui proces de invatamant universitar modern, centrat pe student si pe dezvoltarea de competente, precum si fundamentat pe repere stiintifice actuale.
         • Asigurarea de standarde inalte de calitate prin resurse umane competente si implicate si spatii de invatamant amenajate si dotate corespunzator.
          • Cresterea vizibilitatii facultatii in diferitele medii de comunicare, in vedere cresterii relevantei noastre pentru administratia locala, comunitate si potentialii parteneri.

  3. Informatii privind calificarea

  Denumirea calificarii: Ecologie si protectia mediului

  Titlul acordat: Licentiat in stiinta mediului

  Domeniul de studii: Stiinta mediului

  4. Informatii privind nivelul calificarii

  Nivelul calificarii: Studii universitare de licenta - 6 CNC (Cadrul National al Calificarilor)

  Durata oficiala a programului de studii si numarul de credite de studii transferabile (conform ECTS/SECT): 3 ani - 180 credite ECTS/SECT

  5. Competentele rezultate

  Competentele dezvoltate in cadrul calificariisunt in concordanta cu competentele ESCO

  C1. Analizeaza datele referitoare la ecologie.

  C2. Analizeaza datele referitoare la protectia mediului.

  C3. Evalueaza impactul de mediu.

  C4. Realizeaza studii de mediu.

  C5.Asigura managementul habitatelor.

  C6. Asigura conservarea resurselor naturale.

  C7. Desfasoara activitate de cercetare ecologica.

  C8.Utilizeaza tehnici de monitorizare a habitatelor.

  C9. Asigura conformitatea cu legislatia de mediu.

  C10. Are abilitati de comunicare, de lucru in echipa si de raportare a rezultatelor.

  C11. Are abilitati de utilizare a calculatorului si a internetului (competente TIC).

  ESCO – Clasificarea Europeana a Aptitudinilor, Competentelor, Calificarilor si Ocupatiilor – European Classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations) identifica si clasifica competentele, competentele, calificarile si ocupatiile relevante pentru piata fortei de munca din UE si pentru educatie si formare. In elaborarea ESCO s-a tinut cont de clasificari internationale, precum ISCO-08 (Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor), ISCED (Clasificarea Internationala Standard a Educatiei). Aceasta clasificare este menita sa sustina strategia Europa 2020 si noua Agenda pentru competente in Europa. Competentele pot fi cautate aici: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill Manualul ESCO poate fi descarcat:https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/0a89839c-098d-4e34-846c-54cbd5684d24

  6. Ocupatii posibile pentru absolventi cu Diploma de licenta, conform „Clasificarii Ocupatiilor din Romania"

  Denumire CORCod COR
  Ecolog213305
  Inspector de specialitate ecolog213302
  Referent de specialitate ecolog213303

  7. Descrierea calificarii

  Rezultatele invatarii sunt definite prin:
  a) Cunostinte
       La terminarea programului de licenta Ecologie si Protectia Mediului, absolventul trebuie:
       - sa cunoasca principiile si legitatile aplicabile in Ecologie si protectia mediului pentru abordarea problemelor specifice domeniului ecologiei si protectiei mediului;
       - sa cunoasca conceptele, teoriile si metodele de baza din domenii complementare (fizica, geologie, geografie, biologie, chimie, matematica) pentru facilitarea realizarii conexiunilor necesare in domeniul ecologiei si protectiei mediului;
       - sa cunoasca procedeele, conceptele si fenomenele care stau la baza metodelor specifice si celor instrumentale de analiza si masura specifice domeniului Stiinta mediului;
       - sa recunoasca semnificatia stiintifica a marimilor, fenomenelor si proceselor din domeniul ecologiei si protectiei mediului;
       - sa detina cunostinte privind aplicatiile specifice informatice, experimentale sau de alta natura care pot fi folosite in achizitia, prelucrarea si reprezentarea datelor experimentale si in studiile de mediu.

  b) Aptitudini
       La terminarea programului de licenta Ecologie si Protectia Mediului, absolventul trebuie sa aiba urmatoarele aptitudini:
       - sa aiba capacitatea de alegere a principiilor si de stabilire a metodelor stiintifice si experimentale adecvate rezolvarii problemelor aferente domeniului ecologiei si protectiei mediului;
       - sa aiba capacitatea de alegere a notiunilor si a instrumentelor adecvate din cadrul disciplinelor conexe pentru sustinerea rezolvarii adecvate a unei situatii date pentru domeniul ecologiei si protectiei mediului;
       - sa selecteze si sa utilizeze adecvat aparatura de masura care sa permita realizarea investigatiilor necesare in cazul unei aplicatii concrete;
       - sa interpreteze datele achizitionate pe parcursul procesului de investigare si sa aleaga alternativele optime pentru caracterizarea ecologica a apei, aerului, solului, biotei si a relatiilor dintre acestea;
       - sa utilizeze eficient aplicatiile informatice sau de alta natura pentru achizitia, analiza si prelucrarea datelor sau modelarea numerica a unor procese;
       - sa finalizeze investigatii specifice prin elaborarea de rapoarte sau concluzii conform reglementarilor in vigoare din domeniul mediului;
       - sa evalueze critic si constructiv demersul de cercetare specific domeniului ecologiei si protectiei mediului;
       - sa foloseasca instrumentele din domenii conexe pentru validarea unui fenomen, proces sau concept specific domeniului ecologiei si protectiei mediului;
       - sa evalueze critic optiunile privind etapele procesului de investigare a factorilor de mediu;
       - sa evalueze gradul de incertitudine al masuratorilor si compararea rezultatelor cu date bibliografice;
       - sa compare critic datele achizitionate, analizate si prelucrate cu estimarile teoretice sau cu date furnizate de literatura de specialitate;
       - sa analizeze critic o comunicare stiintifica, un articol / raport de specialitate cu grad de dificultate mediu;
       - sa elaboreze rapoarte specifice domeniului ecologiei si protectiei mediului prin utilizarea bazelor de date si a literaturii de specialitate existente;
       - sa elaboreze algoritmul de prelevare a seturilor de date care sunt necesare unui proiect sau audit prin masuratori instrumentale alese corespunzator.
       - sa elaboreze fise de date asociate unui raport sau audit care sa cuprinda: valorile masurate experimental sau valorile calculate teoretic, calculul erorilor, reprezentarea grafica, interpretarea rezultatelor.
       - sa redacteze si sa prezinte raportul stiintific sau auditul de mediu cu respectarea legislatiei in domeniul mediului si sa faca trimiteri la normativele in vigoare.

  c) Responsabilitate si autonomie
       La terminarea programului de licenta Ecologie si Protectia Mediului, absolventul trebuie:
       - sa-si asume functia de conducere intr-o echipa pluridisciplinara si sa aplice diferite tehnici in vederea eficientizarii activitatii echipei si /sau a institutiei;
       - sa aplice norme si valori de etica profesionala in contextul asumarii responsabilitatii de coordonator al unor sarcini si obiective complexe;
       - sa selecteze si sa utilizeze oportunitatile de invatare si de formare profesionala continua, a surselor informationale si a resurselor de comunicare.

Cadre didactice si discipline studiate

Fisele disciplinelor

Platforma Online

Informații generale

  Stimati Studenti,

  Va reamintim ca pentru conectarea la platforma Google Classroom accesati adresa https://classroom.google.com cu credentialele dvs. Contul dvs. trebuie sa fie cel din domeniul @ueb.education. Sa nu incercati conectarea cu alt cont de Gmail sau orice alt cont pentru ca nu veti ajunge in platforma Studentii Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului se pot adresa prin email persoanei responsabile cu platforma online: conf.univ. dr. Florian GRIGORE RADULESCU, pe adresa de email: florian.grigore.radulescu@ueb.education

  Incepand cu anul universitar 2020-2021 Universitatea Ecologica din Bucuresti utilizeaza in procesul educational platforma G Suite for Education.

  Toate cadrele didactice si toti studentii utilizeaza pentru comunicare si accesul la suita de aplicatii educationale, precum Google Classroom, exclusiv conturile de email institutionale, din domeniul @ueb.education

Va rugam sa completati un chestionar privind relevanta calificarii aferente programului de licenta Ecologie și Protecția Mediului din domeniul STIINTA MEDIULUI fata de cerintele tinerilor pe termen lung.

Formularul se completeaza online la adresa: Google Form