• +40 21 316 79 32

Informatii

    Responsabilul domeniului de masterat "Stiinta Mediului": Conf. univ. dr. Florian GRIGORE - RADULESCU
    Programele de studii universitare de master functioneaza in conformitate cu HG 651/2023 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2023-2024.

MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE

Prezentare program de studii universitare de master

  Coordonator master: Conf. univ. dr. Florian GRIGORE-RADULESCU

  1. Scurt istoric
        Programul de studii universitare de master Managementul Resurselor Naturale a luat fiinta in anul 2003 in cadrul Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului, functionand fara intrerupere pana in prezent. Initial programul de studii universitare de master purta denumirea de Managementul resurselor naturale in contextul dezvoltarii durabile. Incepand cu anul 2007 programul de studii universitare de master se numeste Managementul Resurselor Naturale si a obtinut acreditarea ARACIS in sedinta Consiliului din data de 23 iulie 2007.

  2. Informatii generale privind programul de studii universitare de master
  • Denumirea programului de studii universitare de master
        - Managementul Resurselor Naturale
  • Domeniul de studii universitare de master
        - Stiinta mediului
  • Forma de invatamant
        - Invatamant cu frecventa
  • Limba de predare
        - Romana
  • Durata:
        - 2 ani
  • Numarul de credite de studiu transferabile
        - 120
  • Calificare
        - Managementul Resurselor Naturale
  • Nivelul calificarii
        - Studii universitare de masterat - Nivelul 7 CNC
  • Titlul acordat
        - Master
  • Ocupatii care pot fi practicate pe piata muncii
        - Expert ecolog - Cod COR 213301
        - Specialist arii protejate - Cod COR 213306
        - Consilier ecolog - Cod COR 213308

  3. Misiunea programului de studii universitare de master (PSUM)
        PSUM – Managementul Resurselor Naturale are misiunea de a forma specialisti in domeniul Stiintei mediului, profesionisti care sa se poata integra intr-un mediu profesional concurential si dinamic.
        Programul de master Managementul Resurselor Naturale abordeaza aspectele specifice legate de managementul resurselor naturale furnizate de mediul geologic si sistemele ecologice din perspectiva exploatarii si utilizarii echitabile a acestora. Aceasta perspectiva stiintifica deosebeste fundamental programul de master de domeniile aplicative ale geologiei zacamintelor, gospodaririi resurselor de apa, gestiunii deseurilor, conservarii biodiversitatii si amenajarii complexe a teritoriului, integrand unitar abordarile specifice acestor specializari. Specificul programului de master rezida din accentul pus pe gestiunea resurselor din perspectiva evaluarii capacitatii de suport a sistemelor ecologice, abordarea integrata a exploatarii resurselor mediului geologic din perspectiva dezvoltarii durabile, asigurarea pregatirii pentru realizarea analizei functionale a sistemelor ecologice dar si din abordarea pluridisciplinara, integrata, asigurata de componenta de pregatire bazata pe instrumente economico-administrative.
       Prin autoperfectionare si activitate integrata, programul de master Managementul Resurselor Naturale isi justifica locul in cadrul masurilor strategice pe care Romania trebuie sa le aplice prin integrarea in UE si participarea la adoptarea conceptului de dezvoltare durabila. Printr-o serie de discipline de cunoastere avansata dar si module de pregatire complementara de care dispune, masteratul furnizeaza cunostinte specifice, ce vizeaza atat tipologia si gestiunea resurselor cat si actiunile de conservare a mediului in contextul introducerii in circuitul economic al materiilor prime solicitate de societate. In plus cursantii sunt conectati la activitati complexe, de documentare, laborator si teren, in colaborare cu institutii de cercetare - invatamant, din tara - strainatate cu experienta in domeniu, asigurandu-se astfel o pregatire la standarde inalte pentru profesia ce va fi exercitata dupa absolvire.

  4. Obiectivele programului de studii universitare de master
        PSUM – Managementul Resurselor Naturale are in vedere pregatirea specialistilor de mediu cu o viziune multidisciplinara moderna, capabili sa utilizeze informatii, sa prelucreze date si sa identifice principalii factori de risc asociati diferitelor categorii de resurse naturale, capacitatea de a evalua gradul de afectare a mediului in ceea ce priveste deseurile si de a identifica solutii si metode pentru refacerea acestuia, abilitatea de elaborare si gestionare a programelor pentru o valorificare corecta a resurselor naturale, capacitatea de aplicare a cadrului legislativ national si european privind managementul resurselor naturale pentru fundamentarea politicilor de mediu.

  5. Competentele asigurate prin programul de studii universitare de master
  • Analizeaza datele referitoare la protectia mediului.
  • Realizeaza studii de mediu.
  • Implementeaza planuri de actiune in materie de biodiversitate.
  • Monitorizeaza conservarea naturii.
  • Ofera consiliere in legatura cu conservarea naturii.
  • Ofera consiliere in legatura cu remedierea siturilor contaminate.
  • Are abilitati de comunicare, de lucru in echipa si de raportare a rezultatelor.
  • Are abilitati de utilizare a calculatorului si a internetului (competente TIC).

  6. Rezultatele invatarii
  a) Cunostinte
      La terminarea programului de master Managementul Resurselor Naturale, absolventul trebuie:
        - sa cunoasca abordarile si conceptele specifice investigarii si evaluarii resurselor naturale;
        - sa cunoasca metodele si tehnicile de evaluare a impactului asupra mediului si utilizarea corecta notiunilor conceptuale specifice;
        - sa cunoasca legislatia privind protectia mediului din Romania si din Uniunea Europeana;
        - sa detina cunostinte privind politica de mediu, prevenirea poluarii, riscurile de mediu, intretinerea zonelor naturale.

  b) Aptitudini
      La terminarea programului de master Managementul Resurselor Naturale, absolventul trebuie sa aiba urmatoarele aptitudini:
        - sa aiba capacitatea de utilizare integrata a conceptelor, teoriilor si practicilor avansate de lucru si cercetare specifice investigarii si evaluarii resurselor naturale;
        - sa analizeze datele referitoare la ecologie si protectia mediului;
        - sa asigure conservarea resurselor naturale;
        - sa elaboreze politica de mediu;
        - sa evalueze impactul de mediu;
        - sa aiba abilitati de comunicare, de lucru in echipa si de raportare a rezultatelor.

  c) Responsabilitate si autonomie
      La terminarea programului de master Managementul Resurselor Naturale, absolventul trebuie:
          - sa-si asume functia de conducere intr-o echipa pluridisciplinara si sa aplice diferite tehnici in vederea eficientizarii activitatii echipei si/sau a institutiei;
        - sa aplice norme si valori de etica profesionala in contextul asumarii responsabilitatii de coordonator al unor sarcini si obiective complexe;
        - sa selecteze si sa utilizeze oportunitatile de invatare si de formare profesionala continua, a surselor informationale si a resurselor de comunicare.

Cadre didactice si discipline studiate

GIS pentru stiinta mediului

Prezentare program de studii universitare de master

  Coordonator master: Conf. univ. dr. Giuliano TEVI

  1. Scurt istoric
       Programul de studii universitare de master GIS pentru stiinta mediului a luat fiinta in anul 2023, in cadrul Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului, fiind incadrat in domeniul de master existent acreditat STIINTA MEDIULUI in urma Hotararii Consiliului ARACIS din data de 13 iulie 2023.

  2. Informatii generale privind programul de studii universitare de master
  • Denumirea programului de studii universitare de master
        - GIS pentru stiinta mediului
  • Domeniul de studii universitare de master
        - Stiinta mediului
  • Forma de invatamant
        - Invatamant cu frecventa
  • Limba de predare
        - Romana
  • Durata:
        - 2 ani
  • Numarul de credite de studiu transferabile
        - 120
  • Calificare
        - GIS pentru stiinta mediului
  • Nivelul calificarii
        - Studii universitare de masterat - Nivelul 7 CNC
  • Titlul acordat
        - Master
  • Ocupatii vizate din grupa de baza reprezentativa ESCO:
        - 2133.6 - coordonator de programe in domeniul protectiei mediului / coordonatoare de programe in domeniul protectiei mediului

  3. Misiunea programului de studii universitare de master (PSUM)
        • PSUM – GIS pentru stiinta mediului are misiunea de a forma specialisti in domeniul Stiintei mediului, profesionisti care sa se poata integra intr-un mediu profesional concurential si dinamic.
        • Programul de studii universitare de master GIS pentru stiinta mediului are misiunea de a desfasura activitati didactice cu scopul de a pregati specialisti in domeniul stiinta mediului si de a desfasura cercetarea stiintifica in specializarea acreditata. Totodata, acesta se incadreaza in contextul mai larg al misiunii Universiatii, respectiv de a participa la formarea culturii si constiintei ecologice a absolventilor. Programul de masterat este de tip profesional, orientat preponderent spre formarea si aprofundarea competentelor profesionale din domeniul studiilor universitare de licenta (ecologie si protectia mediului) sau intr-un domeniu de studii universitare apropiat/inrudit, precum si formarea complementara pentru absolventii de nivel de licenta ai altor domenii de studii.

  4. Obiectivele programului de studii universitare de master
        PSUM – GIS pentru stiinta mediului are in vedere pregatirea specialistilor de mediu cu o viziune multidisciplinara moderna, capabili sa imbine principiile si tehnicile care stau la baza gestiunii complexe a datelor de mediu (date cu referinta spatiala), cu privire speciala asupra analizei si distributiei spatiale, interpretarii datelor de teledetectie, integrarii datelor din surse multiple si diversificate, structurarii bazelor de date GIS, cu notiunile avansate de ecologie si protectia mediului relevante pentru componentele de evaluare a impactului, protectia si gestiunea durabila a resurselor naturale, protectia si conservarea naturii, gestiunea deseurilor, adaptarea la schimbarile climatice etc.
        Obiectivul principal PSUM – GIS pentru stiinta mediului consta in asigurarea unei cunoasteri aprofundate a instrumentelor moderne de prelucrare a datelor spatiale, de exploatare si valorificare a datelor ce descriu si cuantifica procese si fenomene specifice domeniului protectiei mediului precum si consolidarea capacitatii de a utiliza GIS ca instrument de fundamentare a deciziilor in activitatea profesionala curenta a specialistilor de mediu

  5. Competentele asigurate prin programul de studii universitare de master
  Competente profesionale/ Professional competences:
  • Analizeaza datele referitoare la protectia mediului / Analyse environmental data
  • Asigura conformitatea cu legislatia de mediu / Ensure compliance with environmental legislation.
  • Asigura programe de formare in domeniul dezvoltarii si gestionarii durabile a turismului / Provide training in sustainable tourism development and management
  • Desfasoara anchete de mediu / Perform environmental investigations
  • Efectueaza audituri de mediu / Carry out environmental audits
  • Elaboreaza politica de mediu / Develop environmental policy
  • Evalueaza impactul de mediu / Assess environmental impact
  • Implementeaza masuri de protectie a mediului / Implement environmental protection measures
  • Implementeaza planuri de actiune pentru mediu / Implement environmental action plans
  • Promoveaza constientizarea problemelor legate de mediu / Promote environmental awareness
  • Raporteaza in legatura cu aspectele de mediu / Report on environmental issues
  • Realizeaza studii de mediu / Conduct environmental surveys
  • Aplica cartografierea digitalizata / Apply digital mapping
  • Colecteaza date cartografice / Collect mapping data
  • Compileaza date GIS / Compile GIS-data
  • Creeaza harti tematice / Create thematic maps
  • Creeaza rapoarte GIS / Create GIS reports
  • Foloseste sisteme informationale geografice / Use geographic information systems
  • Prelucreaza date topografice colectate / Process collected survey data
  • Utilizeaza baze de date / Use databases

  Competente transversale / Transversal competences:
  • Prelucreaza informatii spatiale / Process spatial information
  • Opereaza echipamente hardware digitale / Operate digital hardware
  • Utilizeaza software de comunicare si colaborare / Use communication and collaboration software.

  Competentele dobandite de absolvent permit acestuia:
  • Abordarea problemelor specifice de colectare si achizitie a datelor de mediu din surse si cu structuri multiple;
  • Stocarea, efectuarea de operatii GIS specifice pe structuri diversificate de date, actualizarea permanenta a acestora;
  • Efectuarea prelucrarilor specifice analizei spatiale in vederea descrierii relevante a distributiei parametrilor de mediu analizati;
  • Cunoasterea si integrarea datelor de teledetectie specifice protectiei mediului, ecologiei, agriculturii, gestiunii resurselor naturale etc in mediul de lucru GIS;
  • Construirea modelelor matematice menite sa evalueze sau sa descrie fenomene de mediu specifice;
  • Realizarea produselor grafice specifice domeniului (harti, modele 3D, grafice) intr-o maniera relevanta si profesionista;
  • Sa constituie si/sau sa faca parte din echipe de experti GIS, ce gestioneaza in comun date, inclusiv in etapele specifice de teren (cartare, prelevare probe, determinari/masuratori in-situ etc).

  6. Rezultatele invatarii
  a) Cunostinte
      La terminarea programului de master GIS pentru stiinta mediului, absolventul trebuie:
        - sa cunoasca caracteristicile definitorii ale datelor de mediu;
        - sa aiba cunostinte referitoare la structura datelor spatiale in format digital, la sisteme de coordonate si proiectii utilizate in constructia hartilor; sa cunoasca elementele caracteristice ale hartilor – scara, conventii grafice, continut functie de tematica;
        - sa aiba notiuni relevante de geografie si geologie – relief, hidrografie, procese de sedimentare, geomorfologie, climatologie, pedologie, petrografie, geologie structurala etc;
        - sa cunoasca principalele caracteristici ale datelor de teledetectie si modul de producere a acestora;
        - sa fie capabili sa gestioneze datele spatiale specifice protectiei naturii, biodiversitatii, evaluarii impactului de mediu, resurselor naturale, ecologiei umane;
        - sa aiba capacitatea de a elabora rapoarte stiintifice sau tehnice, harti sau alte produse similare.

  b) Aptitudini
      La terminarea programului de master GIS pentru stiinta mediului, absolventul trebuie sa aiba urmatoarele aptitudini:
        - sa analizeze datele referitoare la protectia mediului;
        - sa colecteze date geologice, pedologice, hidrologice, meteorologice etc;
        - sa colecteze date utilizand dispozitive/tehnologia GPS;
        - sa dezvolte baze de date GIS;
        - sa editeze imagini si sa prelucreze date de teledetectie;
        - sa opereze instrumente topografice/de cartare;
        - sa realizeze reprezentari vizuale ale informatiilor;
        - sa utilizeze software GIS;
        - sa intocmeasca rapoarte si studii tehnice/stiintifice.

  c) Responsabilitate si autonomie
      La terminarea programului de master GIS pentru stiinta mediului, absolventul trebuie:
        - sa realizeze sarcinile profesionale complexe in mod eficient si responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice si in conditii de autonomie si independenta profesionala;
        - sa-si asume functii de conducere sau de executie in cadrul organismelor profesionale sau a anumitor institutii publice sau private;
        - sa aiba capacitatea de a se autocontrola si autoverifica in procesul de invatare continua, de a-si diagnostica propriile nevoi de formare si de a-si analiza activitatea profesionala proprie.

  7. Activitati / Sarcini
       (a) efectuarea de cercetari, efectuarea de teste, colectarea probelor, efectuarea de analize pe teren si de laborator pentru a identifica sursele problemelor de mediu si recomandarea unor modalitati de prevenire, control si remediere a impactului unor astfel de probleme;
       (b) evaluarea impactului potential pe care activitatile, proiectele in derulare si propuse il pot avea asupra mediului si recomanda daca astfel de evolutii ar trebui sa continue;
       (c) dezvoltarea si coordonarea implementarii sistemelor de management de mediu pentru a permite organizatiilor sa identifice, sa monitorizeze si sa controleze impactul activitatilor, produselor si serviciilor lor asupra mediului;
       (d) efectuarea de audituri pentru a evalua impactul activitatilor, proceselor, deseurilor, zgomotelor si substantelor existente asupra mediului;
       (e) evaluarea conformitatii unei organizatii cu reglementarile si orientarile guvernamentale si interne de mediu, identificarea incalcarilor si determinarea masurilor de remediere adecvate;
       (f) furnizarea de consultanta tehnica si servicii de asistenta organizatiilor cu privire la modul optim de abordare a problemelor de mediu pentru a reduce daunele aduse mediului si a minimiza pierderile financiare;
       (g) elaborarea planurilor de conservare.

Cadre didactice si date de contact

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Prezentare program de studii universitare de master

  Coordonator master: Conf. univ. dr. Mihaela VASILESCU

  1. Scurt istoric
        Programul de studii universitare de master Evaluarea Impactului asupra Mediului a luat fiinta in anul 2012 in cadrul Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului, functionand fara intrerupere pana in prezent.
        Programul de studii universitare de master Evaluarea Impactului asupra Mediului a obtinut acreditarea ARACIS in sedinta Consiliului din data de 30 mai 2013.
        Descarca si pliantul de prezentare aici.

  2. Informatii generale privind programul de studii universitare de master
  • Denumirea programului de studii universitare de master
        - Evaluarea Impactului asupra Mediului
  • Domeniul de studii universitare de master
        - Stiinta mediului
  • Forma de invatamant
        - Invatamant cu frecventa
  • Limba de predare
        - Romana
  • Durata:
        - 2 ani
  • Numarul de credite de studiu transferabile
        - 120
  • Calificare
        - Evaluarea Impactului asupra Mediului
  • Nivelul calificarii
        - Studii universitare de masterat - Nivelul 7 CNC
  • Titlul acordat
        - Master
  • Ocupatii care pot fi practicate pe piata muncii
        - Cercetator in ecologie si protectia mediului - Cod COR 213146
        - Asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului - Cod COR 213147

  3. Misiunea programului de studii universitare de master (PSUM)
        PSUM - Evaluarea Impactului Asupra Mediului are misiunea de a forma specialisti in domeniul Stiintei mediului, profesionisti care sa se poata integra intr-un mediu profesional concurential si dinamic.
        Programul de studii universitare de master Evaluarea Impactului Asupra Mediului este important deoarece prin identificarea in avans a alternativelor posibile la proiectul de dezvoltare propus si a impacturilor adverse semnificative, se pot atinge mai bine obiectivele de dezvoltare durabila la nivel national. De asemenea, este posibila evitarea sau diminuarea impacturilor adverse asupra mediului ambiant, social si cultural, se pot reduce costurile, se poate planifica mai bine infrastructura si se poate evita pierderea ireversibila a unor resurse. Acest rol al evaluarii impactului asupra mediului este recunoscut de Principiul 17 al Declaratiei de la Rio referitoare la mediu si dezvoltarea durabila. In acest context, se impune pregatirea unor specialisti cu o viziune multidisciplinara moderna, acesta fiind scopul asumat al programului de master propus.
       Programul educational al studiilor universitare de master Evaluarea Impactului Asupra Mediului furnizeaza masteranzilor atat cunostinte generale privind incadrarea in context a acestui subiect, cadrul de reglementare la nivel national si international dar si instrumente si metode specifice de evaluarea a impactului asupra unor factori de mediu (apa, aer, sol), asupra ecosistemelor sau asupra sanatatii publice. Cursantii urmeaza un program de documentare specializata, de laborator si practica de teren, in colaborare cu institutii de profil din tara si din strainatate cu experienta in domeniu, asigurandu-se astfel o pregatire la standarde inalte pentru profesia ce va fi exercitata dupa absolvire.

  4. Obiectivele programului de studii universitare de master
        PSUM - Evaluarea Impactului Asupra Mediului vizeaza pregatirea specialistilor de mediu, capabili sa utilizeze date si informatii din domeniile ecologie generala, biologie, geografie, geologie sa prelucreze date prin metodele oferite de biostatistica si geostatistica, sa interpreteze satelitograme si harti de diferite tipuri, sa elaboreze si sa gestioneze programe de evaluare a impactului asupra mediului, sa estimeze valoarea economica a resurselor naturale regenerabile (speciile), sa interpreteze legislatia de mediu in conditii concrete, sa se plieze conditiilor de desfasurare a afacerilor de mediu.

  5. Competentele asigurate prin programul de studii universitare de master
  • Analizeaza datele referitoare la protectia mediului.
  • Asigura conformitatea cu legislatia de mediu.
  • Colecteaza esantioane in vederea analizei.
  • Desfasoara anchete de mediu.
  • Efectueaza audituri de mediu.
  • Efectueaza cercetare inainte de ancheta.
  • Efectueaza evaluari de mediu ale siturilor.
  • Elaboreaza strategii de remediere a siturilor contaminate.
  • Evalueaza impactul de mediu asupra apelor subterane.
  • Gestioneaza sistemul de management de mediu.
  • Implementeaza masuri de protectie a mediului.
  • Investigheaza poluarea.
  • Ofera consiliere in legatura cu prevenirea poluarii.
  • Ofera consiliere in legatura cu sistemele de management al riscului de mediu.
  • Pregateste reprezentari vizuale ale informatiilor.
  • Realizeaza studii de mediu.
  • Utilizeaza software de desen tehnic.
  • Utilizeaza tehnici de consultare.
  • Are abilitati de comunicare, de lucru in echipa si de raportare a rezultatelor.
  • Are abilitati de utilizare a calculatorului si a internetului (competente TIC).

  6. Rezultatele invatarii
  a) Cunostinte
      La terminarea programului de master Evaluarea Impactului asupra Mediului, absolventul trebuie:
        - sa cunoasca, sa inteleaga si sa utilizeze conceptele, abordarile, teoriile, modelele si metodele care sunt cuprinse in calificarea pe care o furnizeaza programul de master;
        - sa cunoasca si sa interpreteze fenomenele asociate evaluarii impactului asupra mediului;
        - sa cunoasca legislatia si metodologia elaborarii/ evaluarii studiilor de impact asupra mediului.

  b) Aptitudini
      La terminarea programului de master Evaluarea Impactului asupra Mediului, absolventul trebuie sa aiba urmatoarele aptitudini:
        - sa aiba capacitatea de a explica fenomenele asociate evaluarii impactului proiectelor si politicilor asupra mediului;
        - sa aiba abilitati in rezolvarea problemelor care sunt cuprinse in calificarea pe care o furnizeaza programul de master, in contexte noi, interdisciplinare;
        - sa aiba abilitati de comunicare, de lucru in echipa si de raportare a rezultatelor.

  c) Responsabilitate si autonomie
      La terminarea programului de master Evaluarea Impactului asupra Mediului, absolventul trebuie:
          - sa fie responsabil in rezolvarea problemelor care sunt cuprinse in calificarea pe care o furnizeaza programul de master;
        - sa solutioneze in mod independent problemele cognitive si profesionale noi;
        - sa identifice metode de cercetare, sa formuleze alternative interpretative si sa demonstreze relevanta acestora;
        - sa poata lua masuri si decizii in procesele specifice evaluarii impactului asupra mediului si in domeniile conexe.

Cadre didactice si discipline studiate

GESTIONAREA EFECTELOR SCHIMBARILOR CLIMATICE

Prezentare program de studii universitare de master

  Coordonator master: Sef lucrari dr. ing. Delia POPESCU

  1. Scurt istoric
        Programul de studii universitare de master Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice a luat fiinta in anul 2006 in cadrul Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului, functionand fara intrerupere pana in prezent.
        Programul de studii universitare de master Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice a obtinut acreditarea ARACIS in sedinta Consiliului din data de 23 iulie 2007.
        Descarca si pliantul de prezentare aici.

  2. Informatii generale privind programul de studii universitare de master
  • Denumirea programului de studii universitare de master
        - Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice
  • Domeniul de studii universitare de master
        - Stiinta mediului
  • Forma de invatamant
        - Invatamant cu frecventa
  • Limba de predare
        - Romana
  • Durata:
        - 2 ani
  • Numarul de credite de studiu transferabile
        - 120
  • Calificare
        - Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice
  • Nivelul calificarii
        - Studii universitare de masterat - Nivelul 7 CNC
  • Titlul acordat
        - Master
  • Ocupatii care pot fi practicate pe piata muncii
        - Consilier/expert in meteorologie si domenii conexe - Cod COR 211205

  3. Misiunea programului de studii universitare de master (PSUM)
        PSUM - Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice are misiunea de a forma specialisti in domeniul Stiintei mediului, profesionisti care sa se poata integra intr-un mediu profesional concurential si dinamic.
        Programul de studii universitare de master Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice raspunde directionat nevoii de cunoastere a tot ceea ce presupun schimbarile climatice, anomaliile climatice in ansamblul de mediu cu scopul stabilirii celor mai potrivite strategii si politici de mediu la scara nationala integrata in problematica globala, prin faptul ca urmareste cunoasterea stiintifica riguroasa a variabilitatii climatice naturale si apoi care este cadrul strict al trecerii de la aceasta la eventuale schimbari climatice majore fata de specificul locului, aprofundeaza cadrul juridic intern si international privind schimbarile climatice in contextul globalizarii politicilor de mediu si nu in ultimul rand, ofera cele mai recente rezultate ale cercetarilor din domeniul managementului economic intern si international in privinta schimbarilor climatice si a efectelor acestora asupra structurilor socio-economice existente.
       Programul educational al studiilor universitare de master Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice furnizeaza masteranzilor prin intermediul disciplinelor de cunoastere avansata atat cunostintele generale privind incadrarea in context a acestui domeniu, cadrul de reglementare la nivel national si international, dar si instrumentele si metodele specifice ale evaluarii impactului asupra anumitor factori de mediu, asupra ecosistemelor si sanatatii publice, etc. Prin activitatile de cercetare si documentare in care masteranzii programului Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice sunt implicati atat in cadrul Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului, cat si in alte institutii de cercetare din tara/strainatate se asigura suportul stiintific strict necesar pentru aprecierea corecta a acelor evenimente de mediu care au un mare grad de risc calamitar, care sunt posibile din cauze meteo-climatice si in care interventia umana este necesara, atingandu-se astfel scopul acestui program de a forma specialisti competitivi cu o viziune multidisciplinara moderna necesari in prezent pe piata muncii din Romania si nu numai.

  4. Obiectivele programului de studii universitare de master
        PSUM - Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice are in vedere pregatirea specialistilor de mediu, capabili sa utilizeze date si informatii din domeniile ecologie generala, biologie, geografie, geologie, climatologie, cunoasterea si intelegerea riscurilor naturale de mediu induse de anomaliile climatice, a problematicii complexe si a impactului acestora, sa aplice conceptele majore din domeniul modificarilor climatice si sa prelucreze date in vederea dezvoltarii capacitatii de a utiliza termeni si notiuni specifice domeniului scenariilor privind schimbarile climatice globale, sa valorifice si sa actioneze eficient, ca ecologi, in activitatea de constatare, prevenire si reducere a efectelor unor modificari pasagere sau indelungate ale parametrilor climei asupra locuitorilor marilor orase, sa interpreteze satelitograme si harti de diferite tipuri, sa elaboreze si sa gestioneze programe de prevenire, interventie si reabilitare post dezastru.

  5. Competentele asigurate prin programul de studii universitare de master
  • Analizeaza impactul industriei si al activitatii umane asupra climei, calitatea aerului si colaboreaza cu comunitati stiintifice, ingineresti si economice pentru elaborarea si dezvoltarea de strategii adecvate de reducere a acestuia;
  • Desfasoara cercetari si imbunatateste sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale privind compozitia, structura si dinamica atmosferei si elaboreaza lucrari stiintifice si rapoarte asupra rezultatelor acestor cercetari;
  • Participa la studii privind efectele vremii asupra mediului;
  • Contribuie la proiectarea si dezvoltarea de noi echipamente si proceduri de colectare a datelor meteorologice si de teledetectie sau de aplicatii conexe;
  • Are abilitati de comunicare, de lucru in echipa si de raportare a rezultatelor;
  • Are abilitati de utilizare a calculatorului si a internetului (competente TIC).

  6. Rezultatele invatarii
  a) Cunostinte
      La terminarea programului de master Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice, absolventul trebuie:
        - sa cunoasca, sa inteleaga si sa utilizeze conceptele, abordarile, teoriile, modelele si metodele care sunt cuprinse in calificarea pe care o furnizeaza programul de master;
        - sa cunoasca si sa interpreteze fenomenele meteorologice si climatologice care au loc la scara globala;
        - sa cunoasca tendintele fenomenelor din protectia mediului, in contexte care implica activitati de cercetare teoretica si empirica si sa formuleze idei noi de investigare si analiza prin utilizarea metodelor moderne de cercetare.

  b) Aptitudini
      La terminarea programului de master Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice, absolventul trebuie sa aiba urmatoarele aptitudini:
        - sa aiba capacitatea de a explica fenomenele meteorologice si climatologice care au loc la nivel global, in contextul protectiei mediului;
        - sa aiba abilitati in rezolvarea problemelor care sunt cuprinse in calificarea pe care o furnizeaza programul de master, in contexte noi, interdisciplinare.
        - sa aiba abilitati de comunicare, de lucru in echipa si de raportare a rezultatelor.

  c) Responsabilitate si autonomie
      La terminarea programului de master Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice, absolventul trebuie:
          - sa fie responsabil in rezolvarea problemelor care sunt cuprinse in calificarea pe care o furnizeaza programul de master;
        - sa solutioneze in mod independent problemele cognitive si profesionale noi;
        - sa identifice metode de cercetare, sa formuleze alternative interpretative si sa demonstreze relevanta acestora.

Cadre didactice si discipline studiate

Va rugam sa completati un chestionar privind relevanta calificarilor aferente programelor de master din domeniul STIINTA MEDIULUI fata de cerintele tinerilor pe termen lung.
Formularul se completeaza online la adresa: Google Form