Mesajul Rectorului Universitatii

Universitatea Ecologică din Bucureşti se bucură de o poziţie meritorie in cadrul sistemului academic naţional şi internaţional, ca rezultat al activităţii desfășurată incepand cu anul 1990.

Performanţa Universităţii Ecologice din Bucureşti, asociată iniţial cu pionieratul invăţămantului superior privat in Romania, este susţinută de indicatori ce privesc: oferta educaţională diversă și mereu actuală, incluzand programe de studiu unice la nivel naţional; numărul absolvenţilor şi integrarea lor profesională, cu rezultate notabile in mediul public şi privat; recunoaşterea autorităţii in domenii integratoare şi de maximă actualitate, precum ecologia, protecţia mediului, schimbările climatice; includerea in proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare şi de finanţare, esenţiale pentru Universitate şi sistemul naţional de invăţămant; incredinţarea realizării unor servicii educaţionale şi de cercetare de interes public.

Obiectivele generale ale proiectului managerial aferent mandatului de Rector al Universităţii Ecologice din Bucureşti in perioada 2024-2029, vizează:

• Finalizarea procesului de digitalizare a activităţilor de învățământ și cercetare, in acord cu mijloacele tehnice disponibile, standardele impuse de legislaţie şi implementate de autorităţi (Ministerul Educaţiei, Agenţia Romană de Asigurare a Calităţii in Invăţămantul Superior), in cadrul proiectului „Tranziţie eco-climatică şi digitalizare” şi altor programe de finanţare/dezvoltare.
• Consolidarea prestigiului Universităţii, in special in domeniile de referinţă, ca universitate cu activitate de invățământ şi cercetare de calitate, bazată pe tehnologie şi orientată spre viitor, ca furnizor de expertiză şi specialişti.
• Corelarea permanentă a ofertei educaţionale cu cerinţele reale ale pieţei, şi menţinerea unui număr sustenabil de studenţi şi cursanţi.
• Operaţionalizarea centrelor de cercetare infiinţate/modernizate şi integrarea activităţii de invăţămant cu cea de cercetare, in vederea creşterii calităţii.
• Adaptarea procedurilor administrative şi de management al şcolarităţii la cerinţele beneficiarilor activităţii de invăţămant (studenţi, cursanţi) şi la cele mai bune standarde disponibile, cu respectarea Cartei Universătăţii.
• Oferirea suportului necesar cadrelor didactice in vederea promovării in carieră şi atingerii celor mai bune performanţe individuale.
• Consolidarea statutului studenţilor/cursanţilor de parteneri ai Universităţii şi membri egali ai comunităţii academice.
• Consolidarea prezenţei Universităţii Ecologice din Bucureşti in cadrul cooperării europene şi internaţionale universitare.

Investirea in funcţia de rector al Universităţii Ecologice din Bucureşti generează o deosebită responsabilitate şi ocazia de a concretiza voinţă, experienţă şi idei, fapt posibil doar cu participarea intregii comunităţi academice ecologiste și semnifică angajamentul reciproc de a colabora loial, onest şi colegial pentru dezvoltarea prestigiului Universităţii şi implinirea aspiraţiilor personale ale fiecăruia dintre membri săi.

Identitatea şi experienţa dobandite, dar şi contextul global pe care il traversăm, sunt premise ca Universitatea noastră să ocupe un loc privilegiat intr-un viitor verde şi digital, ce pune in centrul activităţii starea de bine a comunităţii academice şi afirmarea Universităţii şi cercetării ştiinţifice ca vectori ai durabilităţii.

Rector,
Conf. univ. dr. Gabriel MANU

Plan operational UEB 2023-2024

Strategia de dezvoltare institutionala UEB pentru perioada 2024-2029